جاذبه های تاریخی

سایت های میراث جهانی

چغازنبیل

چغازنبیل

ویرانه های شهر مقدس پادشاهی ایلام، احاطه شده توسط سه دیوار بزرگ متحد المرکز، در چغازنبیل بنا نهاده ش... Read more

جاذبه های طبیعی

© 2015 Powered By Persian Tourism Guide