جاذبه های تاریخی

سایت های میراث جهانی

قنات ایرانی

قنات ایرانی

در سراسر مناطق خشک ایران، زیستگاه های کشاورزی و دائمی توسط سیستم قنات باستانی و هدایت آب در طول تونل... Read more

جاذبه های طبیعی

© 2015 Powered By Persian Tourism Guide